Regulamin Koła Naukowego Germanistów działającego przy Uniwersytecie Opolskim

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Koło Naukowe Germanistów, zwane dalej Kołem, jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw zawartych w jego statucie oraz realizację celów i zadań określonych w planie działalności, zaakceptowanym przez opiekuna Koła i przedłożonym Rektorowi.

2. Siedzibą Koła jest Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, mieszczący się przy pl. Staszica 1, 45-052 Opole.

3. Funkcję bezpośredniego opiekuna Koła powierza się mgr Klaudii Gabryel.

4. Koło może używać odznak, legitymacji, znaku (logo) i pieczęci.

5. Znak (logo) Koła jest prawnie zastrzeżone.

6. Koło prowadzi dokumentację w postaci sprawozdań.

7. Koło prowadzi działalność o charakterze apolitycznym.

8. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym(z 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), statutu Uniwersytetu Opolskiego i niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 2

Celami Koła jest:

1) propagowanie i rozwijanie życia naukowego wśród studentów

2) popularyzacja dorobku kulturalnego, literatury, sztuki i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz języka niemieckiego

3) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi

4) promowanie działalności naukowej i kulturowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego

5) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach

6) integracja środowiska studenckiego

 

§ 3

Realizacja celów Koła odbywać się będzie poprzez:

1) organizowanie regularnych dyskusji i spotkań naukowych

2) organizowanie publicznych wykładów, odczytów, wystaw oraz spotkań z osobistościami życia artystycznego, kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego

3) wyjazdy na seminaria naukowe i konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne

4) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych

5) spotkania i współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi

6) spotkania i współpraca z organizacjami o podobnym profilu działania

7) organizowanie wyjazdów do placówek naukowych

8) organizowanie wyjazdów do miejsc związanych z historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego

9) prowadzenie strony internetowej

10) prowadzenia działalności wydawniczej

 

§4

1. W ramach Koła mogą funkcjonować Sekcje, które są tworzone na wniosek członków Koła.

2. Sekcje są powoływane uchwałą Zarządu na wniosek osób zainteresowanych.

3. Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności Sekcji na Walnym Zebraniu Członków pod koniec każdego semestru.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 

§5

1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Opolskiego (zarówno studiów stacjonarnych, wieczorowych jak i zaocznych) zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią germańską oraz posługujący się językiem niemieckim, który zadeklaruje czynny udział w działalności Koła oraz potwierdzi akceptację niniejszego statutu.

2. Przyjęcia członka Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej.

 

§6

Każdy członek Koła ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Koła

2) zgłaszania swoich propozycji i sugestii w zakresie działalności Koła

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Koła

4) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Koła

5) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła

 

§7

Każdy członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Koła

2) uczestnictwa w zebraniach

3) aktywnego uczestnictwa w działalności Koła

4) wywiązywania się z zadań i projektów wybranych i realizowanych przez Koło

5) dbania o dobre imię Koła

 

§8

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1) ukończenia lub przerwania studiów

2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, zgłoszonej na piśmie Opiekunowi Koła

3) usunięcia w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem

 

§9

Skreślony lub wykluczony Członek Koła ma prawo wniesienia odwołania do Opiekuna Koła w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o skreśleniu z listy Członków Koła.

 

§10

Poza członkami stałymi w skład Koła wchodzą członkowie honorowi (wspomagający), którymi mogą zostać osoby inspirujące i wspierające działalność Koła. Członkowie honorowi nie posiadają głosu wyborczego.

 

Rozdział IV

Władze Koła

 

§11

1. Władzę ustawodawczą Koła stanowią wszyscy członkowie zwyczajni Koła.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3. Opiekun Koła może uchylić uchwałę Koła, jeśli jest ona niezgodna ze Statutem.

4. Władzę wykonawczą Koła sprawuje Zarząd, który składa się z trzech osób (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz) oraz Opiekun Koła.

 

§12

1. Zarząd zostaje wybrany przez wszystkich członków zwyczajnych Koła obecnych na danym zebraniu. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, równym i jawnym. Na wniosek co najmniej połowy członków Koła obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne.

2. Zarząd jest wybierany na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na rok kolejny po otrzymaniu absolutorium.

 

§13

1. Zebraniu Koła przewodniczy Przewodniczący lub inny członek Zarządu wskazany przez Przewodniczącego.

2. Zarząd może powierzyć prowadzenie obrad Opiekunowi Koła.

3. Pomiędzy zebraniami wszystkie decyzje podejmuje Zarząd Koła i odpowiada za nie przed członkami. W wypadkach nie cierpiących zwłoki decyzję może podjąć Opiekun Koła, niezwłocznie powiadamiając o tym Zarząd Koła.

 

§14

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Koła i reprezentowanie go na zewnątrz

2) współpraca z opiekunem Koła, władzami Instytutu oraz Rektoratem

3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami o podobnych celach

4) prowadzenie ewidencji członków oraz sprawozdań

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła

6) asygnowanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków

7) sporządzanie i przekazywanie materiałów dotyczących działalności Koła wymaganych przez władze Uczelni, Instytutu, Rektora oraz jego pełnomocnika

8) przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków pod koniec każdego semestru

 

§15

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

1) niedopełnienia przez członka Zarządu obowiązków statutowych

2) dobrowolnej pisemnej rezygnacji członka Zarządu

3) zakończenia lub przerwania studiów przez członka Zarządu

4) przewlekłej choroby (ponad 3 miesiące) członka Zarządu, uniemożliwiającej mu pełnienie obowiązków

 

§16

Członkowie Koła mają prawo odwołać cały skład Zarządu lub jego poszczególnych członków składając wniosek o wotum nieufności, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od każdorazowego wyboru całego składu Prezydium Koła lub poszczególnych jego członków.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki członków Zarządu

 

§17

Przewodniczący ma obowiązek i prawo:

1) zwoływania zebrań Koła i Zarządu

2) przewodniczenia zebraniom Koła i Zarządu

3) współpracy z opiekunem Koła Naukowego, władzami Instytutu, Rektoratem oraz Forum Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego.

4) asygnowania umów i podań

5) godnego reprezentowania Koła na zewnątrz

6) nawiązywania i utrzymywania kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach

7) przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków pod koniec każdego semestru

 

§18

Zastępca Przewodniczącego ma obowiązek i prawo:

1) koordynowania działalności Zarządu i Koła

2) współdziałania z Przewodniczącym

3) zastępowania Przewodniczącego podczas jego nieobecności

4) dbania o prawidłowe funkcjonowanie Koła

5) pozyskiwania informacji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów prowadzących do realizacji celów statutowych Koła

6) w razie nieobecności Sekretarza, sporządzanie protokołu z zebrania Koła

 

§19

Sekretarz ma prawo i obowiązek:

1) sporządzać protokoły z zebrań Koła

2) prowadzić dokumentację działalności naukowej i organizacyjnej Koła

3) prowadzić ewidencję finansową

4) egzekwować składki członkowskie

5) składać sprawozdanie ze swojej działalności pod koniec każdego semestru na Walnym Zebraniu Członków

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§20

1. Koło na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący, Zastępca oraz Opiekun Koła.

2. Opiekun Koła ma wgląd w finanse Koła.

3. Wszelkie zmiany Statutu wymagają dla swej ważności uchwały członków Koła podjętej w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła, zwykłą większością głosów.

4. Wnioski odnośnie zmiany Statutu może składać Zarząd, Opiekun Koła oraz co najmniej 3 członków Koła.

5. W sprawach nie regulowanych powyższym statutem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora oraz podpisania przez Zarząd Koła.